CRM

El CRM permetrà a la teva empresa millorar la interacció i la comunicació amb els seus clients reals i potencials, a través de la implementació d’un conjunt de pràctiques, estratègies i tecnologies, enfocades a la relació amb el client.

Com implementar un CRM en una empresa?

CRM es la sigla utilizada para Customer Relationship Management y se refiere al conjunto de prácticas, estrategias de negocio y tecnologías enfocadas en la relación con el cliente. Implementar un CRM en una empresa es un proceso que suma valor para mejorar la comunicación e interacción con clientes reales y prospectos. A su vez, eso maximiza su impacto en el proceso productivo y en las cifras de negocio.

Para lograr implementar un CRM en una empresa, es necesario un plan estratégico, desarrollar los equipos y seleccionar los perfiles, elegir el software y preparar el despliegue tecnológico. Esto supondrá una serie de retos encadenados, para los equipos y para las personas encargadas de tomar las decisiones ejecutivas a lo largo del proceso; por eso, es conveniente dejarlo en manos expertas como las de b2b.studio.

CRM és la sigla feta servir per a Customer Relationship Management i fa referència al conjunt de pràctiques, estratègies de negoci i tecnologies enfocades a la relació amb el client. Implementar un CRM en una empresa és un procés que suma valor per millorar la comunicació i interacció amb clients reals i potencials. Això maximitza el seu impacte en el procés productiu i en les xifres de negoci.

Per aconseguir implementar un CRM en una empresa és necessari un pla estratègic, desenvolupar els equips i seleccionar els perfils, escollir el software i preparar el desplegament tecnològic. Això suposarà un seguit de reptes encadenats, pels equips i per les persones encarregades de prendre les decisions executives al llarg del procés; per això, és convenient deixar-ho en mans expertes com de le b2b.studio.

El primer pas que fem és avaluar la situació organitzacional de l’empresa. Incorporar un sistema Cloud, integral de gestió de clients i processos, suposa fer un pas ferm cap a la digitalització de l’empresa. Per fer-ho, caldrà revisar profundament l’activitat estratègica, productiva i haver definit de manera clara cada un dels processos de negoci. També és indispensable fixar els objectius finals que es persegueixen amb aquest canvi. Abans de començar el projecte d’implementació i formació dels equips interns, és fonamental establir si es comptarà amb algun intermediari extern, que actuï com a distribuïdor del software escollit.

Lo primero que te pediremos desde b2b.studio es que diseñes un equipo de trabajo que acompañe todo el proceso, desde las fases preliminares hasta sus optimizaciones posteriores.

Durante la fase inicial, de diseño y configuración, se irán realizando las pruebas y simulación de los flujos de trabajo. A partir de aquí, habrá que ajustar el CRM para optimizar los procesos y la experiencia de usuario, antes de implementar el software.

Otro paso previo a la liberación del software es la migración de datos. La generación en primer lugar de una base de datos de clientes (reales y potenciales) será el punto de partida para gestionar diariamente las diferentes actividades de la empresa y las interacciones con los clientes.
A partir de las nuevas interacciones se incrementará el conocimiento de sus necesidades y de su grado de satisfacción con los servicios de la empresa. Se generarán leads y oportunidades para el Machine Learning, para personalizar interacciones y desarrollar aplicaciones de AI para optimizar y automatizar procesos de producción.

El primer que et demanarem des de b2b.studio és que dissenyis un equip de treball que acompanyi tot el procés, des de les fases preliminars fins a les seves optimitzacions posteriors.
Durant la fase inicial, de disseny i configuració, s’aniran fent les proves i simulacions dels fluxos de treball. A partir d’aquí, s’haurà d’ajustar el CRM per optimitzar els processos i l’experiència d’usuari, abans d’implementar el software.

Un altre pas previ a l’alliberament del software és la migració de dades. La generació, en primer lloc, d’una base de dades de clients (reals i potencials) serà el punt de partida per gestionar diàriament les diferents activitats de l’empresa i les interaccions amb els clients.
A partir de les noves interaccions s’incrementarà el coneixement de les seves necessitats i del seu grau de satisfacció amb els serveis de l’empresa. Es generaran leads i oportunitat per al Machine Learning, per personalitzar interaccions i desenvolupar aplicacions d’AI per optimitzar i automatitzar processos de producció.

S’ha d’iniciar l’elaboració de materials a mida, de suport per al coneixement i gestió d’eines que englobi i que anticipin el seu impacte en els processos i en l’organització de l’empresa.

Si s’estableix i es designa un gerent de CRM, aquesta serà la persona encarregada de garantir el manteniment de la base de dades i l’assistència als usuaris. Des que es posi en marxa el nou software, s’haurà de reportar periòdicament a b2b.studio que ajudin a avaluar el funcionament del sistema.

L’objectiu d’implementar un CRM en una empresa és treure el màxim rendiment del canvi que suposarà la implementació d’un sistema integral de gestió de la relació amb el client. El software CRM no només ofereix una profunda reestructuració i millora de processos.

A banda de posar a disposició de potents eines per a l’activitat comercial, s’implementa la tecnologia per sumar-se a una comunitat i centralitzar, distribuir i fer accessible tot el flux de dades generades en les interaccions B2C i B2B.

A b2b.studio tenim clar que formar adequadament els equips és imprescindible si es vol completar el canvi de manera harmònica i posar en marxa el nou sistema amb fluïdesa aprofitant tots els recursos i eines tecnològiques que incorporarà l’empresa.

L’ideal és comptar amb un partner expert, com b2b.studio, amb una visió àmplia, que sàpiga adaptar la formació a una cultura empresarial digital en sentit ampli, que ofereixi una capacitació tecnològica de gran nivell i que es pugui certificar oficialment.

Vols més informació sobre els nostres serveis?

O prefereixes directament programar una reunió?

Gestió de Clients: Digitalitzar i optimitzar la gestió de les relacions comercials amb els clients. 12
4.000€ (inclou 3 usuari) 2.000€ (inclou 1 usuari) 2.000€ (inclou 1 usuari)

Com a Agents digitalitzadors homologats per oferir aquest servei a través del programa KIT DIGITAL, us informem que el finançament dels ajuts s’efectua amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya, finançat pel Pla europeu Next Generation EU.

Les nostres entrades relacionades