Redacció de textos SEO

A b2b.studio som experts en la creació de continguts optimitzats per a motors de cerca (SEO),
i per això volem compartir amb tu els 5 passos essencials del procés que seguim al´hora d´elaborar-los.

Redacció SEO: la clau per augmentar el tràfic de la teva web amb contingut de qualitat

Per augmentar les teves vendes en el context actual és 100% necessari que tinguis visibilitat online. Primer has d’arribar a l’usuari i després, has de fer que es quedi a la teva pàgina. Per aconseguir-ho, és obligatori que facis servir tècniques d’escriptura que et permetran posicionar la teva web als cercadors amb la redacció SEO.

Una de les maneres més ràpides i efectives d’augmentar el tràfic web que fem servir a b2b.studio és mitjançant la redacció de continguts únics, correctament estructurats i a més a més, contenen les paraules clau rellevants per cada tema que s’aborda. Això s’anomena redacció SEO de continguts i pot ser explotada, per exemple, a través d’articles, butlletins i preguntes freqüents.

Blogs

Els blogs són una secció de la web que combina text, imatges i, fins i tot vídeos. Si aporten valor, són una de les eines més potents per acostar-se a l’usuari mitjançant l’inboud marketing, ja que no només generen tràfic a la pàgina web, sinó que també aconsegueixen la conversió i fidelització del teu públic.

Newsletter o butlletins

Una newsletter és un correu electrònic que es distribueix amb certa periodicitat. Generalment, es fa servir per compartir una actualització de la teva empresa o del sector, una oferta d’algun producte o servei o qualsevol contingut interessant que no estigui a la teva pàgina o xarxes socials. Es tracta d’aportar valor i de no robar el temps als usuaris.

FAQ o preguntes freqüents

Les FAQ són una llista de preguntes freqüents amb les seves respectives respostes sobre un tema en concret. Tenir una secció FAQ a la teva pàgina web augmentarà el tràfic, ja que moltes de les cerques d’usuaris es fan en format pregunta-resposta.

Al tener en cuenta la optimización SEO, estás redactando exactamente lo que los usuarios necesitan y no lo que tú crees que necesitan. En b2b.studio somos expertos en redacción SEO, y por eso queremos compartir contigo cómo elaboramos el contenido de este tipo.

Redactamos partiendo de las palabras clave o keywords

Las keywords nos permiten saber qué buscan las personas y cómo ofrecerles contenido de valor. Para conocer cuáles ofrecen mayor éxito al posicionar una web, podemos analizar a tu competencia.

Sin embargo, si la competencia es muy grande en tu sector, utilizamos palabras claves más específicas vinculadas a tu ámbito de especialización. Durante la redacción SEO debemos emplearlas varias veces, de manera estratégica y sin abusar de ellas.

Por último, debemos asegurarnos de que las distintas páginas de tu sitio no compitan por las mismas keywords, ya que estaríamos debilitando el poder de tus páginas en los buscadores.

No descuidamos la estructura de tu web

Para mejorar el SEO de tu sitio y la experiencia del usuario en tu web, debes organizar el contenido de manera lógica y efectiva. Para hacerlo, debes tener en cuenta elementos como las etiquetas de títulos y encabezados, las metadescripciones, la posición de las keywords, etc. El diseño también tiene que ser responsive, que significa que se adapta a todo tipo de dispositivos.

Elegimos los temas para lograr un buen enlazado interno en la redacción SEO (H3)
Una forma de dar fuerza a las distintas páginas que componen tu sitio web, es enlazarlas estratégicamente con otras dentro de tu sitio. Antes de lanzar tu sitio web y/o sus diversas páginas, en b2b.studio hacemos un análisis de la estructura que le vas a dar. Determinamos cuáles son tus páginas principales y secundarias, y cuáles son tus contenidos de mayor valor.

Promocionamos los contenidos en redes

Las redes sociales constituyen una oportunidad de atraer posibles clientes, crearles una conciencia de marca y fidelizarlos. Por eso, no dudes en usarlas para compartir los enlaces a los nuevos contenidos de tu web y aumentar su visibilidad.

En b2b.studio somos expertos en redacción SEO, y para ello, analizamos tu web y a tu competencia. Realizamos una investigación de palabras clave principales y secundarias, y adaptamos todos los contenidos de tu web a esas palabras. Además, creamos contenido de calidad y con la longitud apropiada.

Nuestra empresa de marketing te garantiza subir de posición en buscadores y multiplicar el tráfico de tu página. Tenemos los conocimientos necesarios para potenciar tu negocio.

Al tenir en compte l’optimització SEO, estàs redactant exactament el que els usuaris necessiten i no el que tu creus que necessiten. A b2b.studio som experts en redacció SEO, i per això volem compartir amb tu com elaborem el contingut d’aquesta mena.

Redactem a partir de paraules clau o keywords

Les keywords ens permeten saber què busquen les persones i com oferir-los contingut de valor. Per conèixer quines ofereixen més bons resultats per posicionar una web, podem analitzar la teva competència.
No obstant això, si la competència és molt gran al teu sector, fem servir paraules clau més específiques vinculades al teu àmbit d’especialització. Durant la redacció SEO hem de fer-les servir diverses vegades, de manera estratègica i sense abusar-ne,
Per acabar, ens hem d’assegurar que les diferents pàgines de la web no competeixen per les mateixes keywords, ja que estaríem debilitant el poder de les pàgines en els buscadors.

No descuidem l’estructura de la teva web

Per millorar el SEO de la teva pàgina web i l’experiència de l’usuari, has d’organitzar el contingut de manera lògica i efectiva. Per fer-ho, has de tenir en compte elements com les etiquetes de títols i encapçalaments, les metadescripcions, la posició de les keywords, etc. El disseny també ha de ser responsive, que significa que s’adapta a tota mena de dispositius.

Escollim els temes per aconseguir un bon enllaçat intern en la redacció SEO

Una manera de donar força a les diferents pàgines que formen la teva pàgina web és enllaçar-les estratègicament amb altre de la mateixa web. Abans d’enllaçar la teva web i/o les seves diverses pàgines, a b2b.studio fem una anàlisi de l’estructura que li donarem. Determinem quines són les teves pàgines principals i secundàries, i quins són els continguts que t’aporten més valor.

Promocionem els continguts a xarxes

Les xarxes socials constitueixen una oportunitat d’atreure possibles clients, crear-los una consciència de marca i fidelitzar-los. Per això, no dubtis a fer-les servir per compartir els enllaços als nous continguts de la teva web i incrementar la seva visibilitat.

A b2b.studio som experts en redacció SEO i, per això, analitzem la teva web i la de la teva competència. Fem una investigació de paraules clau principals i secundàries i adaptem tots els continguts de la teva web a aquestes paraules. A més a més, creem contingut de qualitat i d’una llargada adequada.

La nostra empresa de màrqueting et garanteix pujar de posició als cercadors i multiplicar el tràfic de la teva pàgina. Tenim els coneixements necessaris per potenciar el teu negoci.

Vols més informació sobre els nostres serveis?

O prefereixes directament programar una reunió?

Les nostres entrades relacionades